Trang chủHài

Play

Ghost Of Relativity - Ch?i V?i Ma - Tập 27/27

Danh mục: Hài | Hồng Kông | Kinh dị

Quốc gia: Trung Qu?c

Năm khởi chiếu: 2015

Đạo diễn: T? Chính Khang

Diễn viên: Tr?n Hào | H? ??nh Hân | ?i?n Nh?y Ni | D??ng Tú Hu?

Đánh giá IMDB: 0.00 (0 phiếu bình chọn) (0 lượt xem)

Nội dung phim

V?a ???c công ty ki?n trúc thuê, Tôn Th?c Mai (?i?n Nh?y Ni) ?ã m?c sai l?m khi?n cho ki?n trúc s? M? Khai Lãng (Tr?n Hào) m?t ?i gi?i th??ng qu?c t?, vi?c này khi?n c?p trên Kh??ng Dung (H? ??nh Hân) tr?ng ph?t cô. Sau ?ó 1 s? vi?c k? l? x?y ra, 1 v? rò r? ?i?n t? ?i?n tho?i di ??ng l?u r? ti?n c?a Tôn Th?c Mai là cho Kh??ng Dung b? ?i?n gi?t ch?t, tuy nhiên linh h?n Kh??ng Dung v?n còn bên trong ?i?n tho?i và ch? Tôn Th?c Mai có th? nhìn th?y Kh??ng Dung. Kh??ng Dung yêu th?m M? Khai Lãng, vì v?y nh?p xác Tôn Th?c Mai v? công ty ?? g?p Khai Lãng. Kh??ng Dung giúp Tôn Th?c Mai th?ng ch?c nhanh chóng trong công ty và Th?c Mai c?n Kh??ng Dung giúp v? công vi?c, Kh??ng Dung c?n thân xác c?a Th?c Mai.


Copyright © 2015 by MobiFone. All rights reserved